Amazon Avrupa Danışmanlık – Almanya Ara Depo | PREPDEPO

Veri Gizliliği Bilgilendirme Metni

prepdepo.com Sitesini ziyaret eden kullanıcıların, hizmetlerimizden faydalanmak isteyerek Elektronik formumuzu doldurmak suretiyle kişisel verilerini aşağıda detaylandıracağımız şekilde işlenmesi hakkında.

Öncelikle, Kişisel verilerinizin korunmasını tüm başvuru sürecini ciddiye alıyor ve web sitemizi ziyaret ederken ve/veya tarafımıza Veri bildirimde bulunurken bizlerinde en az sizin kadar hassas olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Veri Sorumlusu

KL Raum GmbH
Vorgebirgstr. 176 50969
Zollstock Köln DE
Tel.: +49 162 8771701
E-Posta: info@prepdepo.com
Web sites: www.prepdepo.com

Kişisel Verileri İşlemedeki İlkemiz / Hukuki Dayanağımız

Sitemizi ziyaret ettiğinizde toplanan verileri, Almanya Federal Cumhuriyeti veri koruma düzenlemelerine (BDSG), Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (EU GDPR); ayrıca da eğer Türkiye’de ikamet ediyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uyulmaktadır.

Müşterilerden elde ettiğimiz analitik veriler reklam işlemleri için istatistiksel olarak herhangi bir kişisel veri içermeyecek şekilde reklam anlaşması yapılan firma ile paylaşılmaktadır.

Sistemimiz’de tutulan kişisel veriler herhangi bir suretle 3. şahıs veya şirketlerle paylaşılmamaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınız

Verilerinizin korunması için, Yukarıda belirttiğimiz Veri Sorumlu kişi ile iletişime geçerek aşağıdaki haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz:

● Verilerin işlenmesine izin vermiş olmanız veya bizimle bir sözleşme akdetmiş olmanız koşuluyla veri taşınabilirliği (GDPR Madde 20).
● Ayrıca bize vermiş olduğunuz Veri kullanma hakkınızı, info@prepdepo.com adresine yazarak ileriye dönük iptal edebilirsiniz.
● GDPR kapsamındaki haklarınız: Talep üzerine ve geçerli kanuna uygun olarak, hakkınızdaki kişisel verilerin tarafımızdan saklanıp saklanmadığını ve işlenip işlenmediğini ve hangilerinin saklanıp işlendiğini size bildirmekten memnuniyet duyarız.
● GDPR kapsamında talep edeceğiniz haklarınız:

● Kişisel verilerin işlenme amaçları
● Işlenen kişisel veri kategorileri
● Sizinle ilgili kişisel verilerin açıklandığı veya hâlâ açıklanmakta olduğu alıcılar ya da alıcı kategorileri
● Kişisel verilerinizin depolanması için planlanan süre veya elde özel olarak bilgi bulunmuyorsa, saklama süresini belirleme kriterleri
● Kişisel verilerinizi düzeltme veya silme hakkının, sorumlunun işlemesine sınır getirme hakkının veya bu işlemeye itiraz etme hakkının olup olmadığı
● Denetim makamı nezdinde şikâyette bulunma hakkının olup olmadığı
● Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa iletilip iletilmediğine dair bilgi talep etmeye hakkınız bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu iletimle bağlantılı olarak GDPR Madde 46’ya uygun olarak uygun garantiler hakkında bilgilendirilmek isteyebilirsiniz.

Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili olarak işlenen verilerin yanlış veya eksik olması halinde, sorumlu kişiden düzeltme ve/veya tamamlama talep etme hakkınız bulunmaktadır. Sorumlu kişi, düzeltmeyi derhal yapmalıdır.

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Aşağıdaki koşullarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

1. Eğer sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsanız, sorumlunun kişisel verilerinizin doğruluğunu kontrol etmesine olanak verecek kadar süre boyunca;
2. Işlemenin kanun dışı olması ve kişisel verileri silmeyi reddetmeniz ve onun yerine, kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz halinde;
3. Sorumlunun işleme amacıyla kişisel verilere artık ihtiyaç duymaması, ancak sizin yasal talepler öne sürmek, takip etmek veya savunmak için verilere ihtiyacınız olması halinde, veya
4. GDPR Madde 21 Paragraf 1’e uygun olarak işlemeye itiraz ettiyseniz ve sorumlunun meşru nedenlerinin sizin nedenlerinizden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmediyse.

Eğer kişisel verilerinizin işlenmesi kısıtlanırsa, bu verilere – saklanması bir yana- sadece sizin rızanızla veya kanuni taleplerinizin öne sürülmesi, takibi veya savunulması ya da diğer bir gerçek ya da tüzel şahsın haklarının korunması amaçlarıyla ya da Birlik veya bir Üye Devlet tarafından belirlenen önemli kamu yararı nedenleriyle izin verilebilir.

Eğer işleme kısıtlaması yukarıdaki koşullara uygun olarak getirildiyse, kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu tarafından bilgilendirileceksiniz.

Silme hakkı

Sorumludan sizinle ilgili kişisel verileri derhal silmesini isteyebilirsiniz ve eğer aşağıdaki nedenlerden herhangi birisi geçerliyse, sorumlu bu verileri derhal silmek zorundadır:

Sizinle ilgili kişisel verilerin artık toplanma amaçları açısından gerekli olmaması veya diğer şekillerde işlenmesine gerek kalmaması.

GDPR Madde 6 (1) (a) veya Madde 9 (2) (a)’ya ve eğer Türkiye’de ikamet ediyorsanız, KVKK Madde 5 (1) ve Madde 6 (2)’ye uygun olarak rızanızı geri çekmeniz ve işlem için başka herhangi bir hukukî dayanak olmaması.

GDPR Madde 21 Paragraf 1’e uygun olarak işleme itiraz etmeniz ve işleme için daha önemli meşru bir nedenin olmaması veya GDPR Madde 21 Paragraf 2’ye göre işleme itiraz etmeniz.

Sizinle ilgili kişisel verilerin kanun dışı bir şekilde işlenmiş olması.

Birlik hukukuna veya sorumlunun tabi olduğu üye devletlerin hukukuna göre bir kanuni yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel verilerinizin silinmesinin gerekli olması.

Eğer verilerin işlenmesi aşağıdaki amaçlar için gerekliyse, silme hakkı geçerli değildir:

Ifade ve bilgi özgürlüğü hakkının kullanılması için;

Birlik hukuku veya sorumlunun tabi olduğu, üye devletlerin hukukuna istinaden işleme gerektiren bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için ya da kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi veya sorumluya verilen resmi bir yetkinin kullanılması için;

GDPR Madde 89 Paragraf 1’e uygun olarak kamu yararına arşiv, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları için ya da istatistiksel amaçlar için, kısım a)’da anılan hakkın kullanılmasının, bu işleme amaçlarını geçersiz kıldığı veya ona ciddi bir şekilde zarar verdiği hallerde; ya da

Kanuni talepleri öne sürmek, takip etmek veya savunmak için.

Bilgi hakkı

Eğer sorumlu nezdinde düzeltme, silme veya işlemeye kısıtlama getirme haklarını kullanma talebinde bulunduysanız, bu işlemin imkânsız olduğu veya orantısız bir çaba gerektirdiği ortaya çıkmadığı sürece, sorumlu, sizinle ilgili kişisel verilerin açıklandığı tüm alıcı tarafları bu düzeltme veya silme ya da işleme kısıtlamasından haberdar etmekle yükümlüdür.

Sorumlu nezdinde bu alıcı taraflar hakkında bilgi edinme hakkınız bulunmaktadır.

Genel bilgilerin Toplanması

Öncelikle kişisel verilerinizi sağlamadan size sunduğumuz hizmetlere erişim sağlayamazsınız; yani size özel hizmetlerimizi sunamayız.

Yasal dayanak:

İşleme, web sitemizin istikrarını ve işlevselliğini geliştirmeye yönelik meşru menfaatimiz temelinde GDPR Madde 6 Fıkra 1 lit.f uyarınca gerçekleşir.

Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde alıcı:

Verilerin alıcıları, web sitemizin işletilmesi ve bakımı için işlemci olarak hareket eden teknik hizmet sağlayıcılar olabilir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Toplarız?

Bizler kullanıcılarımızın verilerini, işlevsel bir web sitesi temin etmek için, ayrıca da içeriğimiz ve hizmetlerimiz için gerekli olduğu ölçüde işleriz. Ancak, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bazı veriler yedekleme amaçlı otomatik olarak kaydedilir; buna IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın adı ve ziyaret ettiğiniz ayrı web siteleri de dâhildir. Toplanan bu veriler, istatistik amaçlı olarak değerlendirilebilir; ancak, bu bilgiler şahsi amaçla kullanılmaz. Verilerin anonim halde harici servis sağlayıcılarına aktarılmasının söz konusu olduğu hallerde, yeterli teknik ve kurumsal tedbirlerle veri koruma düzenlemelerine uyulmasını sağlamış oluruz.

İletişim Forum:
“Hizmet ile ilgili Kalite” Şikayet bildiriminde bulunuyorsanız

Ad ve soyadınız, adresiniz, iletişim için telefon ve e-mail adresiniz olan kişisel verileriniz, KVKK Madde 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Şirketimiz hizmetlerine ilişkin hizmet kalitesi ve şikayet yönetimi faaliyetlerimiz dahilinde; hizmet kalitesi ile ilgili araştırma hususunda geribildirim yapılabilmesi, Alınan hizmetin inceleme yapılabilmesi için Hizmetin geri-iade alınması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki belirttiğimiz iletişim bilgileriniz ile sizinle bireysel iletişim kurmak için kullanılır. Bu bilgilerin daha fazlası isteğinize bağlı olarak alınabilir.

Ücretli Hizmetlerin Sağlanması:

Ücretli hizmetler den faydalanabilmeniz için sipariş vermeniz yani ödeme dahil daha detaylı ek veriler talep ediyoruz. Sözleşmenin akdedilmesi için gerekli olan verilerin işlenmesi GDPR nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendine dayanmaktadır. Bu verileri yasal saklama süreleri dolana kadar sistemlerimizde saklarız. Bunlar, uygun defter tutma ve vergi kanunu gereklilikleri nedeniyle genellikle 10 yıla kadar tutulabilir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesinde hukuki sebepler : “sözleşme imzalanması” “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

Çerez:

Diğer web siteleri gibi biz de “çerezler” kullanmaktayız. Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğini herhangi bir cihazınızda yani Bilgisayar, Tablet, Akıllı telefon vs ile depolanan metin depolanmasıdır.

Böylece tarafınızdan kısıtlı veriler vermektedir: mesela: IP adresi, kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi gibi.

Çerezlerde yer alan bilgilere dayanarak sizin için gezinmeyi kolaylaştırabilir ve web sitemizin doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlayabiliriz.

Tarafımızdan toplanan veriler hiçbir durumda üçüncü taraflara aktarılmayacak veya sizin onayınız olmadan kişisel verilerle ilişkilendirilmeyecektir. Vede Çerezler, programları başlatmak veya bir bilgisayara virüs aktarmak için kullanılamaz.

Çerez kullanımını isterseniz tarayıcı ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz; yani Web sitemizi çerezler olmadan da faydalanabilirsiniz. İnternet tarayıcıları düzenli olarak çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Eğer çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız, web sitemizden hiçbir şekilde çerezlerin çalışmayacagını size garanti ederiz.

Google Analytics ve Reklamlarının Kullanımı:

Google Firması tarafından oluşturulmuş bir Analytic panel’dir Google Analytics böylece Çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, aktarılan istatiksel bu bilgileri web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için işlenecektir. Sonuç olarak Veri işlemenin amaçları, prepdepo sitesinin kullanımındaki değerlendirerek hem web sitesindeki faaliyetler hakkında raporlar hazırlamak hemde siz kullanıcıları hakkında istatistik geri bildirimleri anlamaktır.

Bu Veriler kayıt amaçlarımız için artık gerekli olmadığı anda silinecektir, ama siz bu verilerin saklanmasını engellemek isterseniz kendi bilgisayarınızın tarayıcı kısmından yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz.

Prepdepo’ya google tarafından yerleştirilen bir reklam aracılığı ile ziyaret ediyorsanız, Google Adwords bilgisayarınıza bir çerez yerleştirir ki böylece dönüşüm izleme çerezi ile bir kullanıcı Google tarafından yerleştirilen herhangi bir reklamı tıkladığında izlenebilir. Google Adverb Müşterileri, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi bulunan bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenebilir Ancak sayfalarına gelen kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilecek leri herhangi bir bilgi alamazlar.

Nerelerde Kullanırız?

İş Süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin Alınması ve değerlendirilmesi
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
Web sitesine sorunsuz bağlantı sağlanması
Web sitemizin sorunsuz kullanımını sağlamak

Verilerin silinmesi ve saklanması

Veri sahibinin kişisel verileri, saklama amacı geçerliliğini yitirdiğinde derhal silinecek veya engellenecektir. Avrupa’daki veya ülke içindeki yasa koyucu veya veri sahibinin tabi olduğu Birlik düzenlemelerinde, kanunlarında veya diğer hükümlerde öngördüğü takdirde de saklama gerçekleşebilir. Veriler aynı zamanda standartlarda veya yürürlükteki yasalarda öngörülen saklama süresinin sona ermesi halinde de, bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için daha fazla saklamaya gerek olmadığı sürece, engellenecek veya silinecektir.

Veri koruma kanununa istinaden rıza beyanını iptal etme hakkı

Veri koruma kanununa göre, rıza beyanınızı herhangi bir anda geri çekme hakkınız bulunmaktadır. İptal talebi, metin formatında ( e-posta) prepdepo resmi email adresine gönderilebilir. (info@prepdepo.com)

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılması ve aktarım amacı

Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılması: Eğer Türkiye’de ikamet ediyorsanız, kişisel verilerinizin Türkiye dışında işleneceğini size bildirmek isteriz. Verilerinizi Türkiye dışında işleyebilmemiz için, KVKK Madde 9(1)’e uygun olarak bu konuda açık rızanıza ihtiyacımız olacaktır. Kişisel verileriniz, siz rıza vermediğiniz sürece Türkiye dışında işlenmeyecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması, ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ve yukarıda belirttiğimiz gibi Müşterilerimizin daha iyi hizmet almalarını sağlayacak iyileştirmeler için verilerinizi kullanmak istemekteyiz.

Veri güvenliği

Verilerinizi girip ilettikten sonra, verileriniz şifrelenmiş bağlantı ile doğrudan harici servis sağlayıcımızın Türkticaret.net sunucusuna gönderilir. Tüm veriler, SSL prosedürüne dayalı olarak şifrelenir. İşleme işinin bir parçası olarak, verileriniz Türkticaret.net servis sağlayıcısının veri tabanında tutulacaktır. Gerek prepdepo.com gerekse servis sağlayıcısı, toplanan verilerinizi kazayla veya kasten manipülasyona, kaybolmaya, imhaya veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için teknik ve idari tedbirlere başvurur. Güvenlik tedbirlerimiz, teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli iyileştirilmektedir. Eğer başvuru yönetim sisteminin dışında bizimle e-posta yoluyla temasa geçmek isterseniz, aşağıdaki hususlara işaret etmek isteriz:

SSL Şifrelemesi

İletim sırasında verilerinizin güvenliğini korumak için HTTPS üzerinden en son teknoloji şifreleme yöntemlerini (ör. SSL) kullanıyoruz.

Veri koruma düzenlemerimizin degiştirilmesi

Bu veri koruma beyanını, her zaman mevcut yasal gerekliliklere uyacak şekilde uyarlama veya örneğin yeni hizmetler sunarken, veri koruma beyanında hizmetlerimizde değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Yeni veri koruma beyanı bir sonraki ziyaretiniz için geçerli olacaktır.

Bir denetim makamı nezdinde şikâyette bulunma hakkı

Diğer herhangi bir idari veya kanuni çözüme halel getirmeksizin, eğer kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR ‘ye aykırı olduğu kanaatindeyseniz, özellikle de ikamet ettiğiniz yerdeki, işyerinizdeki veya ihlalin gerçekleştiği iddia edilen yerdeki üye devletin bir denetim makamı nezdinde itirazda bulunma hakkınız bulunmaktadır.

Şikâyetin sunulduğu denetim makamı, müştekiyi şikâyetin durumundan ve sonucundan haberdar eder; buna GDPR Madde 78’e göre bir adli bir çözüm ihtimali de dâhildir.

6698 sayılı TC Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) göre haklarınız:

Eğer Türkiye’de ikamet ediyorsanız, aynı zamanda veri sorumlusunun veri sorumlusu temsilcisine başvurmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan (KVKK) kaynaklanan ve aşağıda sayılan haklarınızı da kullanabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b. Verileriniz işlenmişse, işleme dair bilgi talep etme;
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
d. Kişisel verilerin yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
e. Kişisel veriler eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltmenin bildirilmesini isteme;
f. Kişisel verilerin işlenmesi için neden kalmamışsa, silinmesini veya imhasını isteme ve aktarıldığı üçüncü kişilere silme/imha işleminin bildirilmesini isteme;
g. Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birisini kullanmak için, lütfen talebinizi kimliğinizin tespiti için gerekli bilgiler ve kullanma niyetinde olduğunuz hakka dair açıklamanızla birlikte, yazılı olarak “info@prepdepo.com” e-posta adresine veya TC Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veya kişisel verilerin korunmasına dair mevzuatın öngörebileceği diğer herhangi bir yöntemle gönderin. Başvurularınız, alındığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde 6698 sayılı Kanunda belirlenen şekilde sonuçlandırılacaktır. Eğer tarafımıza temin edilen herhangi bir bilgi veya belgenin eksik ya da belirsiz olduğu tespit edilirse, talebinizi yerine getirmek açısından söz konusu eksiklik ya da belirsizliğin ortadan kaldırılması için sizinle temasa geçebiliriz.

Veri ile ilgili Sorularınız için:

Veri korumasıyla ilgili herhangi bir talebiniz olursa, size belirttiğimiz e-posta adresin’den bilgi talep edebilir veya kuruluşumuzdaki veri korumasından sorumlu kişiyle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
KL Raum GmbH
Vorgebirgstr. 176 50969 Zollstock Köln DE
info@prepdepo.com

Başka bir sorunuz mu var?